Regulamin

UWAGA! Zmiana regulaminu!  Regulamin obowiązujący do 31.12.2018

 

Regulamin sklepu internetowego avigeya.pl (www.avigeya.pl) obowiązujący od dnia 01.01.2019

§ 1

DEFINICJE POJĘĆ

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć spółkę Avigeya Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Krajowy Rejestr Sądowy, pod nr KRS 573019, NIP 8943065767, REGON 362346749, tel. +48577124677, e-mail: biuro@avigeya.pl

2. Towarze - należy przez to rozumieć rzeczy ruchome dostępne w Sklepie internetowym,

3. Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonującą zakupu w ramach umowy sprzedaży,

4. Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep internetowy - należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem: www.avigeya.pl, prowadzony przez Sprzedającego,

6. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego,

7. Zamówieniu - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

8. Kodeksie cywilnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459),

9. Ustawie o prawach konsumenta - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 z późn. zm.),

10. RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania elektronicznych zamówień w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego (w tym składania zamówień) niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższe, Safari w wersji 1.0 i wyższej,

b) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,

c) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,

d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.

4. Kupujący jest uprawniony do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący jest zobowiązany do powstrzymania się od wykorzystywania sklepu internetowego w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłania spamu, prowadzenia na stronie internetowej sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej.

5. Kupujący jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu, w tym od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, a także dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

7. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanych dalej łącznie „Jednostkami”), oświadczają, że w chwili dokonywania jakichkolwiek czynności w imieniu Jednostek, będą należycie umocowane do dokonywania takich czynności w imieniu tych Jednostek.

9. W opisie Towaru zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego może być podana informacja o możliwości sprzedaży i dostawy tego Towaru tylko na terenie Polski.

 

 

§ 3

REJESTRACJA

 

1. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, hasło dostępu, dane adresowe, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail (login) oraz hasła podanych przy utworzeniu konta Kupującego.

4. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do swojego konta w Sklepie internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego.  

 

 

§ 4

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Kupującego po zalogowaniu się na konto Kupującego.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj do Koszyka” (lub inny równoważny). W razie chęci złożenia zamówienia obejmującego kilka Towarów, należy tę czynność powtórzyć dla każdego z wybranych Towarów.

b) po dokonaniu wyboru wszystkich Towarów należy przejść do „Koszyka”, a następnie:

- wybrać sposób dostarczenia Towaru. W przypadku, gdy Towar będzie dostarczany za pośrednictwem operatora pocztowego, należy podać dane odbiorcy zamówienia, adres, pod który Towar ma zostać dostarczony, a także numer telefonu kontaktowego.

- wybrać sposób płatności,

- podać dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

- nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub inny równoważny).

c) w przypadku wyboru płatności z góry, należy dokonać zapłaty za Towar.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Towarów.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wyśle na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie otrzymania złożonego zamówienia (zawierające istotne elementy złożonego zamówienia). Następnie, jeśli realizacja zamówienia będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

4. Minimalna suma zamówienia bez kosztów dostawy wynosi 149 zł brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą dostarczane przez Sprzedawcę. Będą one realizowane pod warunkiem odbioru osobistego. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje Kupującego, gdy zamówienie będzie gotowe do odbioru.

5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z powodu braku zamówionego Towaru lub braku zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zawiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący może nie zaakceptować innego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosiła względem siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

6. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zawiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosiła względem siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 

 

§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, realizacja zamówień na Towary będzie następowała w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W opisie Towaru zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego może być podany inny termin realizacji zamówienia aniżeli termin wskazany w pkt 1. Podczas składania zamówienia na Towar może zostać ustalony inny termin realizacji zamówienia aniżeli termin podany w pkt 1.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany zawiadomić Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz podać przewidywany nowy termin realizacji zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy, o czym mowa w § 6 pkt 2.b, Sprzedawca wyśle na podany przez Kupującego adres e-mail powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru przez Kupującego lub zawiadomi o tym telefonicznie.

 

 

§ 6

ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

2. Dostarczenie Towaru jest możliwe z wykorzystaniem następujących sposobów:

a) za pośrednictwem operatora pocztowego na podany przez Kupującego adres,

b) bezpośredni odbiór Towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

 

 

§ 7

CENY I OPŁATY Z TYTUŁU DOSTARCZENIA TOWARÓW

 

1. Ceny sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego są cenami brutto (tzn. zawiera podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia) i są podawane w złotych polskich.

2. Ceny sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy oraz kosztów opłaty pobraniowej. Koszty dostawy oraz koszty opłaty pobraniowej są uzależnione od cennika operatora pocztowego. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy Towaru oraz kosztów opłaty pobraniowej w przypadku, gdy wartość zamówionego Towaru przekracza kwotę 290,00 zł brutto. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena sprzedaży, koszty dostawy) jest podany w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. W Sklepie internetowym stosowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pomocą bankowości elektronicznej (przed odbiorem Towaru) - rozliczenia PayPro przeprowadzane za pośrednictwem systemu Przelewy24 zorganizowanego przez PayPro. Usługi w tym zakresie świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy-Krajowy Rejestr Sądowy, pod nr KRS 0000347935, NIP: 7792369897, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości wpłaconym, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin . W razie niedokonania płatności niezwłocznie, zamówienie złożone przez Kupującego zostanie anulowane.

b) płatność gotówką przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar w siedzibie Sprzedawcy lub od operatora pocztowego. Podczas odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy płatność następuje gotówką. Podczas odbioru Towaru od operatora pocztowego płatność następuje gotówką lub inną metodą akceptowaną przez tego operatora.

​c) płatność przelewem z góry – po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca wystawia na rzecz Kupującego fakturę proforma, która z chwilą jej wystawienia zostanie wysłana drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Kupujący zobowiązany opłacić nie później podanego w niej terminu. Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy zamówiony Towar będzie niezwłocznie wysłany.

d) faktura z terminem – Sprzedawca wystwia fakturę VAT na rzecz Kupującego, którą wysyła wraz z zamówieniem. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności nie później terminu określonego w fakturze. W przypadku nie przekazania określonej w fakrurze sprzedaży kwoty w określonym terminie Kupujący może ponieść dodatkowe koszty, takie jak koszty windykacji, i inne negatywne konsekwencje związane z windykacją. 

4. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail.

 

 

§ 8

WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, a zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru od Sprzedawcy oraz reklamacją określającą przyczynę jej złożenia, zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę wadliwego Towaru.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Kupującego.

4. Sprzedawca, rozstrzygając reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Kupującego, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący ma również możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji będzie wadą istotną, a także w razie braku możliwości wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady albo gdy Towar był już wymieniany lub naprawiany, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.

 

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem stosuje się Ustawę o prawach konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 10 i 11, w terminie 14 dni. Termin ten zaczyna biec od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.  Odstąpienie od Umowy sprzedaży wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wysyłając to oświadczenie na adres: Avigeya Sp. z o.o., ul. A. Ostrowskiego 30/233, 53-238, Wrocław. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Konsument może dokonać zwrotu Towaru:

a) w siedzibie Sprzedawcy - podczas odbioru Towaru,

b) w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez odesłanie Towaru do Sprzedawcy - po odebraniu Towaru.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.  

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

§ 10

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Avigeya Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Krajowy Rejestr Sądowy, pod nr KRS 573019, NIP 8943065767, REGON 362346749.

 

§ 11

DANE OSOBOWE

 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b RODO Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zarejestrowanego w Sklepie internetowym. Kupujący, który rejestruje się lub składa zamówienie w Sklepie internetowym zaznaczając checkbox „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówień” wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez niego danych osobowych, a także danych osobowych podanych podczas korzystania przez Kupującego z jego konta, w celu realizacji zamówień, złożonych przez Sklep internetowy.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwiać dokonywanie przez Sprzedawcę czynności dokonywanych w związku z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu internetowego.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, tj. Avigeya Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Krajowy Rejestr Sądowy, pod nr KRS 573019, NIP 8943065767, REGON 362346749.

4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
  2. podjęcia działań określonych w art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, niezbędnych dla wykonywania umów sprzedaży;
  3. korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, w razie wyrażenie przez Kupującego na to zgody poprzez zaznaczenie checkboxa „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Avigeya sp. z o.o. w celu otrzymywania informacji marketingowych na adres e-mail” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania i usunięcia.

6. Kupujący ma prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

7. Aby skorzystać ze swojego prawa do sprostowania danych określonego w art. 16 RODO, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) określonego w art. 17 RODO, prawa do ograniczenia przetwarzania określonego w art. 18 RODO, prawa do przenoszenia danych określonego w art. 20 RODO, a także innych praw określonych w ustawodawstwie o ochronie danych osobowych, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem email biuro@avigeya.pl

8. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługę fakturowania oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Klientów (Kupujących) innym podmiotom w celach marketingowych.

10. Akceptując niniejszy regulamin, Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego i są one prawdziwe oraz aktualne. W razie podania przez Kupującego danych osobowych osób trzecich, Kupujący oświadcza, że jest umocowany do podania tych danych, a także do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę.    

 

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, nie będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

2. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie korespondencji elektronicznej (e-mail) przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym używanym przez Kupującego.

3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego używanego przez Kupującego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Kupującego a rzeczywistym wyglądem Towaru.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

5. Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Kupujących.

6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z przeglądarki internetowej (cookies). Kupujący może w dowolnej chwili zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Niezaakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym Kupującego.

7. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu jest skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. W takim przypadku postanowienia dotychczasowego regulaminu są stosowane do zamówień wysłanych do Sprzedawcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.   

 


 

Załącznik nr 1

 

WZÓR

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

................................................                  miejscowość, data

 

..............................................................

imię i nazwisko Konsumenta

 

..............................................................

adres Konsumenta

 

..............................................................

  adres e-mail

 

..............................................................

numer telefonu

Avigeya Sp. z o.o.  

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/233

53-238 Wrocław

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

Data odbioru towaru: …………………………………

 

 

………………………………

podpis konsumenta(-ów)

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Pobierz wzór